کانوایر

کانوایرها همانند رگهای انتقال خون در بدن، قطعات را به قسمتهای مختلف در فرآیند تولید هدایت میکنند و از این بابت عملکرد صحیح و بهینه آنها بسیار مهم است. کانوایرها بر مبنای نوع و شیوه تولید قابلیتها و انواع بسیار زیادی دارند و این تنوع بحدی است که برخی شرکتهای بسیار بزرگ تخصصی کانوایر ساز، صرفا در یک یا چند نوع محدود، خود را سرآمد میدانند. در خطوط اعمال رنگ به فراخور ظرفیت خط و نوع و وزن قطعه از چند الگوی مشخص تبعیت میشود.بطور کلی از نظر نحوه اتصال قطعه به کانوایرها دو گروه کانوایر زمینی و هوایی مصطلح است.

جنبه دیگر دسته بندی، نحوه حرکت و قابلیت توقف و نحوه آن در ایستگاههای کاری است که به دسته هایی نظیر :
STOP&GO – POWER&FREE – MONORAIL – FREEFLOW و … تقسیم میشوند.
دسته بندی دیگری نیز بر اساس قطعات تشکیل دهنده سیستم صورت میگیرد که خود به انواع :
SLAT – ROLLER – CHAIN – CABLE و …. تقسیم میشود.