شستشو و آماده سازی

سیستمهای آماده سازی شیمیایی PT
فرآیند آماده سازی شیمیایی قطعات از حساسیت ویژه ای برخوردار است، چرا که خواص مکانیکی پوشش نهایی ارتباط بسیار نزدیکی با کیفیت سطح قطعه کار دارد.
اصولا مراحل و چگونگی آماده سازی سطح ارتباط مستقیم با جنس قطعه و نوع پوشش مورد نظر دارد، بطور عمده مواد غیر فلزی به روش چربیگیری و شعله گیری یا پلاسما برای رنگ آمیزی آماده میشوند و فلزات پایه فولادی طی مراحلی بترتیب در بستر قلیایی چربیگیری شده و در بستر اسیدی فسفاته میشوند، برای اینگونه فلزات بنا بردرخواست ممکن است بجای فسفاته کاری از کروماته استفاده گردد. برای آلومینیوم نیز از کروماته استفاده میشود.

نحوه دیگر دسته بندی که بیشتر حول محور تیراژ قطعه و سطح اتوماسیون خط رنگ بررسی میشود، نحوه اعمال آماده سازی شیمیایی است که به دو روش عمده مستغرق و اسپری تقسیم میشود، البته در مواردی که حساسیت قطعه یا فرآیند ایجاب نماید، ممکن است ترکیب هر دو روش اعمال شود.
در این فرآیند توجه به جزییات بسیار مهم است و قیمت تمام شده فرآیند برای هر قطعه که پاشنه آشیل رقابت پذیری محصول شما در بازار است، ارتباط مستقیم با همین جزییات دارد.
فرآیند آماده سازی شیمیایی قطعات از حساسیت ویژه ای برخوردار است